أخبار البازيليك

تبريك العنب والتين في عيد التجلّي

La Benedizione dell'uva e dei fighi

صلاة تبريك العنب في عيد التجلّي

بارك +  ثمر الكرمة هذا الجديد. أيّها الآب. الذي ارتضى أن يُنضجه اعتدال الهواء. وقَطْر الأنداء. وصحو الأوقات. ليكون لنا. نحن المتناولين من نتاج الكرمة هذا. مدعاة سرور. ولمقدميه مجلبةً لغفران الخطايا. بواسطة جسد مسيحك ودمه الطاهرين.

الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي. الآن وكلّ أوان وإلى دهر الداهرين. آمين

La Benedizione dell’uva e dei fighi

Signore Dio nostro, Tu hai comandato ti offrirti le primizie di ciò che è tuo, come hai comandato nell’Antica legge, in cambio dei tuoi beni celesti: accetta dunque questi primi frutti del lavoro dell’uomo, l’offerta dei tuoi servi secondo le loro possibilità. Accetta dunque, o Buono, le offerte dei tuoi servi che ti vengono offerte oggi come primo frutto dei loro raccolti, e mandaci in contraccambio il tuo tesoro celeste. Concedi a tutti noi l’abbondanza delle tue benedizioni e la ricchezza materiale e spirituale, cosi che possiamo riconoscere la tua signorìa su tutte le cose e magnificarti qual Dio buono e filantropo: perché tuo è il regno, la potenza e la gloria, del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى