نشرة الأحد

Domenica prima dell’Epifania | الأحد بعد الظهور

الأحد بعد الظهور

Domenica prima dell’Epifania
San Silvestro, papa
02.01.2022

 ANTIFONE الأنديفونات

Per l’intercessione della Madre di Dio, o Salvatore, salvaci.
بشفاعة والدةِ الإلهِ يا مخلِّّصُ خلِّصنا

Buona cosa è lodare il Signore, e inneggiare al tuo nome, o Altissimo.
Il Signore regna, si è rivestito di splendore, il Signore si è ammantato di fortezza e se n’è cinto.
Venite, esultiamo nel Signore, cantiamo inni di giubilo a Dio, nostro Salvatore.

TROPARI الطروباريّات

Con la tua croce hai annientato la morte; hai aperto al ladrone il paradiso; hai mutato il pianto delle Mirofore; ai tuoi Apostoli hai comandato di annunziare che sei risorto, o Cristo Dio, donando al mondo la grande misericordia.(Tono VII)

لاشيتَ بصليبكَ الموت. وفتحتَ للصِّ الفردوس. وأَبطلتَ نوحَ حاملاتِ الطِّيب. وأَمرتَ رسلَكَ أَن يَكرِزوا مُبَشَّرين. بأَنَّكَ قد قمتَ. أَيُّها المسيحُ الإِله. مانحاً العالم. عظيمَ الرَّحمة اللحن السابع

Tropario della Proeortia dell’Epifania طروباريّة تقدمة عيد الظهور
Preparati, Zabulon, e anche tu preparati, Neftali; o fiume Giordano, arresta il tuo corso e ricevi il Signore che viene per essere battezzato. rallegrati, Adamo, assieme alla progenitrice; non nascondetevi come allora nel paradiso; poiché, vedendovi nudi, viene a rivestirvi dell’abito primiero. cristo si manifesta, volendo restaurare tutto il creato

إستعدِّي يا زَبولون. وتأَهَّبي يا نَفثاليم. وأنتَ يا نَهرَ الأردنّ. قِفْ واسْتَقْبِلْ بِطَرَبٍ السيِّدَ الآتيَ ليَعتَمِد. إجذَلْ يا آدمُ معَ الأمِّ الأولى. ولا تَخْتَبِئَا كما في الفِردَوْسِ قديمًا. فإنه لمَّا رآكُما عارِيَيْن. ظَهَرَ ليَلْبِسَكُما الحُلَّةَ الأولى. لقد ظَهرَ المسيح. مُريدًا أن يُجَدِّدَ الخليقةَ كلَّها

Apolytíkion del santo Silvestro. Tono 2. طروبارية القدّيس سلفستروس
Regola di fede, immagine di mitezza, maestro di continenza: cosí ti ha mostrato al tuo gregge la verità dei fatti. Per questo, con l’umiltà, hai acquisito ciò che è elevato; con la povertà, la ricchezza, padre e pontefice Silvestro. Intercedi presso il Cristo Dio, per la salvezza delle anime nostre.

لقد أَظْهَرتْكَ حقيقةُ أَعمالِكَ لرعيَّتِكَ. قانونَ إِيمانٍ ومثالَ وداعة. ومعلِّمَ قناعة. لذلكَ أَحرزتَ بالاتِّضاعِ العلى. وبالفقرِ الغنى. أَيُّها الأَبُ رئيسُ الكهنةِ سلفستروس. فاشفعْ إِلى المسيحِ الإِله. في خلاصِ نفوْسِنا

Apolytikion delle Patrona della Chiesa طروباريّة شفيعة الكنيسة
Nel parto, hai conservato la verginità, con la tua dormizione non hai abbandonato il mondo, o Madre di Dio. Sei passata alla vita, tu che sei Madre della vita e che con la tua intercessione riscatti dalla morte le anime nostre.

في وِلادَتِكِ حَفِظتِ البتوليَّة. وفي رُقادِكِ ما ترَكْتِ العالمَ يا والدةَ الإله. فإنَّكِ انتقَلْتِ إلى الحياة. بما أَنَّكِ أُمُّ الحياة. وبشفاعتِكِ تُنقِذِينَ من الموْتِ نفوسَنا.

Kondakion القنداق
Appressandosi oggi il Signore alle acque del Giordano, dice a Giovanni: Non opporti a che io sia battezzato; poiché io sono venuto per salvare Adamo.

اليوم حضر الربّ في مجاري الأردن، هاتفاً نحو يوحنّا وقائلاً: لا تجزع من تعميدي، لأنّي أتيتُ لأخلص آدم المجبول أوّلاً.

Epistola الرسالة
Salva, o Signore, il tuo popolo e benedici la tua eredità. (Sal 27, 9)
A te, Signore, io grido; non restare in silenzio con me, mio Dio. (Sal 27, 1)

Lettore: Lettura dalla seconda Lttera di San Paolo Apostolo a Timoteo 4,5-8

Lettore: Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, compi la tua opera di annunziatore del vangelo, adempi il tuo ministero. Quanto a me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione.
Alliluia (3 volte).
– Dio abbi pità di noi e ci benedica (Sal 66, 2a).

Alliluia (3 volte).
– Su du noi faccia splendere il Suo volto. (Sal 66, 2a).

Alliluia (3 volte).

Evangelo الإنجيل
Lettura del santo Vangelo secondo Marco 1,1-8
Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come è scritto nel profeta Isaia: Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri,
si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico e predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo».

Kinonikon ترنيمة المناولة
Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli. Alleluia

سبّحوا الربّ من السماوات، سبّحوه في الأعالي. هلِّلويا

Avviso
La Divina Liturgia dell’Epifania del Signore si celebrerà

giovedì 6 gennaio alle ore 10.30 con la benedizione delle acque.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى