نشرة الأحد

Domenica XVI (I di Luca)

Santa Eufrosina

Domenica XVI (I di Luca)
Santa Eufrosina
25.09.2021

La Chiesa festeggia nella Domenica XVI, I di Luca, Santa Eufrosina

ANTIFONE الأنديفونات

Per l’intercessione della Madre di Dio, o Salvatore, salvaci.
بشفاعة والدةِ الإلهِ يا مخلِّّصُ خلِّصنا
Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode.
Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe.
Pronto è il mio cuore, o Dio, pronto è il mio cuore; canterò e inneggerò nella mia gloria.

Apolytikion della Resurrezione VII طروباريّة القيامة اللحن السابع

Con la tua croce hai annientato la morte; hai aperto al ladrone il paradiso; hai mutato il pianto delle Mirofore; ai tuoi Apostoli hai comandato di annunziare che sei risorto, o Cristo Dio, donando al mondo la grande misericordia.

لاشيتَ بصليبكَ الموت. وفتحتَ للصِّ الفردوس. وأَبطلتَ نوحَ حاملاتِ الطِّيب. وأَمرتَ رسلَكَ أَن يَكرِزوا مُبَشَّرين. بأَنَّكَ قد قمتَ. أَيُّها المسيحُ الإِله. مانحاً العالم. عظيمَ الرَّحمة

Apolytikion Santa Eufrosina طروباريّة القدّيسة افروسيني

In te, o madre, è stata perfettamente custodita l’immagine divina, poiché tu, prendendo la croce, hai seguito Cristo, e con i fatti hai insegnato a trascurare la carne corruttibile e a prendersi cura dell’anima, opera immortale: per questo, insieme agli angeli esulta il tuo spirito, o Santa Eufrosina.

فيك حفظت صورة الله بتدقيق. أيتها الأم إفروسيني. فقد أخذت الصليب وتبعت المسيح. وعلمت بالعمل إهمال الجسد لأنه زائل. والاهتمام بالنفس لأنها خالدة. فلذلك تبتهج روحك. أيتها البارة. مع الملائكة.

Apolytikion delle Patrona della Chiesa طروباريّة شفيعة الكنيسة

Nel parto, hai conservato la verginità, con la tua dormizione non hai abbandonato il mondo, o Madre di Dio. Sei passata alla vita, tu che sei Madre della vita e che con la tua intercessione riscatti dalla morte le anime nostre.

في وِلادَتِكِ حَفِظتِ البتوليَّة. وفي رُقادِكِ ما ترَكْتِ العالمَ يا والدةَ الإله. فإنَّكِ انتقَلْتِ إلى الحياة. بما أَنَّكِ أُمُّ الحياة. وبشفاعتِكِ تُنقِذِينَ من الموْتِ نفوسَنا.

kontàkion قنداق

Avvocata mai confusa dei Cristiani, stabile mediatrice presso il Creatore, non disprezzare le supplici voci dei peccatori, o tu che sei buona, ma accorri in aiuto di quelli che a te gridano con fede: Presto intercedi per noi, affrettati a salvarci, tu che sempre proteggi chi ti onora, o Madre di Dio.

يا نصيرةَ المسيحيِّينَ التي لا تُخْزى، ووسيطتَهُمُ الدَّائمةَ لدى الخالق. لا تُعْرضي عن أَصواتِ الخطأَةِ الطَّالبينَ إليكِ. بل بما أنَّكِ صالحةٌ، بادري إلى معونتِنا، نحنُ الصَّارِخينَ إليكِ بإيمان: هَلُمِّي إلى الشَّفاعة، وأسرِعي إلى الابتهال، يا والدةَ الإله، المحاميةَ دائمًا عن مكرِّميكِ.

EPISTOLA الرسالة

– Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace. (Sal 28, 11)
– Portate al Signore, figli di Dio; portate al Signore dei figli di arieti. (Sal 28, 1)
Lettura della seconda lettera di San Paolo ai Corinzi 6, 1-11
Fratelli, poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti:

Al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga criticato il nostro ministero; ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta fermezza:

nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni; con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, con spirito di santità, come amore sincero, con parola di verità, con potenza di Dio; con le armi della giustizia a destra e a sinistra; nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama; come impostori, eppure siamo veritieri; come sconosciuti, eppure notissimi; come moribondi, e invece viviamo; come puniti, ma non uccisi; come afflitti, ma sempre lieti; come poveri, ma capaci di arricchire molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto!
Alleluia (3 volte).
– Buona cosa è lodare il Signore, e inneggiare al tuo nome, o Altissimo. (Sal 91, 2)
Alleluia (3 volte).
– Annunziare al mattino la tua misericordia, la tua verità nella notte. (Sal 91, 3)
Alleluia (3 volte).

Evangelo الإنجيل
Lc 5: 1-11

In quel tempo, mentre Gesù, in piedi, stava presso il lago di Genèsaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti».

E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. A veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me che sono un peccatore».

Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d’ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

 

Kinonikon ترنيمة المناولة

Si è manifestata su di noi la luce del tuo volto, o Signore.

قد ارتسمَ علينا نورُ وجهِكَ يا ربّ، هللويا

 

Leggi anche Domenica dopo l’Esaltazione della Croce

La pesca miracolosa
La pesca miracolosa

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى