نشرة الأحد

أحد مرفع اللبن | Domenica del perdono o dei latticini

Domenica del perdono o dei latticini
27.02.2022

ANTIFONE الأنديفونات
Per l’intercessione della Madre di Dio, o Salvatore, salvaci.
بشفاعة والدةِ الإلهِ يا مخلِّّصُ خلِّصنا
Quando Israele uscì dall’Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro.
Amo il Signore, perché ascolta la voce della mia preghiera.
Celebrate il Signore perché è buono, perché in eterno è la sua misericordia.

TROPARI الطروباريّات
Apolytikion della Resurrezione VII طروباريّة القيامة اللحن السابع
Con la tua croce hai annientato la morte; hai aperto al ladrone il paradiso; hai mutato il pianto delle Mirofore; ai tuoi Apostoli hai comandato di annunziare che sei risorto, o Cristo Dio, donando al mondo la grande misericordia.

لاشيتَ بصليبكَ الموت. وفتحتَ للصِّ الفردوس. وأَبطلتَ نوحَ حاملاتِ الطِّيب. وأَمرتَ رسلَكَ أَن يَكرِزوا مُبَشَّرين. بأَنَّكَ قد قمتَ. أَيُّها المسيحُ الإِله. مانحاً العالم. عظيمَ الرَّحمة.

Apolytikion delle Patrona della Chiesa طروباريّة شفيعة الكنيسة
Nel parto, hai conservato la verginità, con la tua dormizione non hai abbandonato il mondo, o Madre di Dio. Sei passata alla vita, tu che sei Madre della vita e che con la tua intercessione riscatti dalla morte le anime nostre.

في وِلادَتِكِ حَفِظتِ البتوليَّة. وفي رُقادِكِ ما ترَكْتِ العالمَ يا والدةَ الإله. فإنَّكِ انتقَلْتِ إلى الحياة. بما أَنَّكِ أُمُّ الحياة. وبشفاعتِكِ تُنقِذِينَ من الموْتِ نفوسَنا.

Kondakion القنداق
Maestro di sapienza e guida dell’intelletto, che ti compiaci istruire gli ignoranti e proteggere i poveri, tu o Signore, fortifica e ammaestra il cuor mio. Tu che sei il Verbo del divin Padre, infondi anche a me la tua parola ed io non frenerò le mie labbra dal ripeterti: o misericordioso, abbi pietà di me, miseramente caduto.

أيها الهادي إِلى الحكمة. وواهبَ الفِطنة. ومُثقِّفُ الجُهَّال. ومُجِيرُ المساكين. شدِّدْ قلبي وامنَحْهُ فَهْماً أَيُّها السَّيِّد. وأَعْطِني كلاماً. يا كَلِمَةَ الآب. فها أنا لنْ أُمْسِكَ شَفَتَيَّ عن الصُّراخِ إِليكَ: يا رحيمُ ارْحَمْني أَنا الواقع.

EPISTOLA الرسالة
innegiate al Dio nostro, innegiate; innegiate al re nostro innegiate. (Sal. 46,7)
Popoli tutti, applaudite, acclamate a Dio con voci di gloria. (Sal. 46.2)

Lettura dalla Lettera
di San Paolo Apostolo ai Romani 13,11-14,4
Questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in contese e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri. Accogliete tra voi chi è debole nella fede, senza discuterne le esitazioni. Uno crede di poter mangiare di tutto, l’altro invece, che è debole, mangia solo legumi. Colui che mangia non disprezzi chi non mangia; chi non mangia, non giudichi male chi mangia, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo? Stia in piedi o cada, ciò riguarda il suo padrone; ma starà in piedi, perché il Signore ha il potere di farcelo stare.
Alliluia (3 volte).
In Te mi rifugio, Signore, ch’io non resti confuso in eterno. Liberami per la Tua giustaizia e salvami. (Sal. 70, 1)
Alliluia (3 volte).
Sii per me un Dio protettore, e baluardo inacessibile ove poromi in salvo. (Sal 70, 3)
Alliluia (3 volte).

Evangelo الإنجيل
Lettura del Santo Vangelo secondo Matteo 6,14-21
Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano; accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore.

Kinonikon ترنيمة المناولة
Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli. Alleluia
سبّحوا الربّ من السماوات، سبّحوه في الأعالي. هلِّلويا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى