نشرة الأحد

Domenica dei Santi Padri del Primo Concilio di Nicea

أحد آباء المجمع المسكونيّ الأوّل

Ascensione di nostro Signore Gesù Cristo.
Domenica dei Santi Padri del Primo Concilio di Nicea
28.05.2022

ANTIFONE الأنديفونات
Per l’intercessione della Madre di Dio, o Salvatore, salvaci.
بشفاعة والدةِ الإلهِ يا مخلِّّصُ خلِّصنا
Quando Israele uscì dall’Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro.
Amo il Signore, perché ascolta la voce della mia preghiera.
Celebrate il Signore perché è buono, perché in eterno è la sua misericordia.
TROPARI الطروباريّات
Apolytikion della Resurrezione VI طروباريّة القيامة اللحن السادس
Le potenze angeliche vennero al tuo sepolcro, e i custodi ne furono tramortiti; Maria invece stava presso il sepolcro, cercando il tuo corpo immacolato. Hai depredato l’Ade, senza essere sua preda; sei andato incontro alla Vergine donando la vita. O Signore, risorto dai morti, gloria a te.

إِنَّ القُوَّاتِ الملائكيّة. ظهرَتْ على قبرِكَ. والحرّاسُ صاروا كالأَموات. ومريمَ وَقفتْ عند القبر. طالِبةً جسدَكَ الطَّاهر. فسَلبتَ الجحيم. ولمْ تَنلْكَ بأَذىً. ولاقَيتَ البتولَ. واهباً الحياة. فيا من قامَ من بين الأموات. يا ربُّ المجدُ لك.

Apolytikion dell’Ascenzione طروباريّة الصعود
Ascendesti nella gloria, o Cristo Dio nostro, e rallegrasti i discepoli con la promessa del Santo Spirito, essendo essi confermati per la tua benedizione, che tu sei il Figlio di Dio, il Redentore del mondo.

صعدت بمجد أيها المسيح إلهنا. وفرحت تلاميذك بموعد الروح القدس. وثبّتهم بالبركة. لأنّك أنت ابن الله المنقذ العالم.

Apolytikion dei Padri طروباريّة الآباء
Tu sei più che glorioso o Cristo Dio nostro perché hai stabilito come astri nella terra i padri nostri e per mezzo loro ci hai guidati tutti alla vera fede: o tu che sei pieno di ogni compassione, gloria a te.

أنت أيها المسيح إلهنا فائق المجد. لأنّك أقمت آباءنا كواكب على الأرض. وبهم هديتنا جميعاً إلى الإيمان الحقيقي. فيا جزيل التحنّن المجد لك.

Apolytikion delle Patrona della Chiesa طروباريّة شفيعة الكنيسة
Nel parto, hai conservato la verginità, con la tua dormizione non hai abbandonato il mondo, o Madre di Dio. Sei passata alla vita, tu che sei Madre della vita e che con la tua intercessione riscatti dalla morte le anime nostre.

في وِلادَتِكِ حَفِظتِ البتوليَّة. وفي رُقادِكِ ما ترَكْتِ العالمَ يا والدةَ الإله. فإنَّكِ انتقَلْتِ إلى الحياة. بما أَنَّكِ أُمُّ الحياة. وبشفاعتِكِ تُنقِذِينَ من الموْتِ نفوسَنا.

Kondakion القنداق
Dopo aver compiuto l’economia in nostro favore e unito le creature celesti alle terrestri, sei asceso al cielo in gloria, o Cristo Dio nostro, senza separarti da nessuna parte, ma rimanendo sempre unito e dicendo a coloro che ti amano: Io sono con voi e nessuno contro di voi.

لما أكملت التدبير الذي من أجلنا. ووحدت الأرضيات بالسماويات. صعدت بمجد أيها المسيح إلهنا. دون أن تبرح مكانا. بل لابثًا غير منفصل. وهاتفًا بمحبيك: أنا معكم وليس أحد عليكم.

Epistola
– Quanto sono grandiose le tue opere, Signore! Tutto hai fatto con saggezza. (Sal 103, 24)
– Benedici, anima mia, il Signore! Signore mio Dio, quanto sei grande. (Sal 103, 1)
Lettura dagli Atti degli Apostoli 20, 16-18. 28-36
Paolo aveva deciso di passare al largo di Efeso per evitare di subire ritardi nella provincia d’Asia: gli premeva di essere a Gerusalemme, se possibile, per il giorno della Pentecoste. Da Milèto mandò a chiamare subito ad Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia e per tutto questo tempo:Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi a pascere la Chiesa di Dio, che egli si è acquistata con il suo sangue. Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge; perfino di mezzo a voi sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse per attirare discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per tre anni, notte e giorno, io non ho cessato di esortare fra le lacrime ciascuno di voi.
Ed ora vi affido al Signore e alla parola della sua grazia che ha il potere di edificare e di concedere l’eredità con tutti i santificati. Non ho desiderato né argento, né oro, né la veste di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono soccorrere i deboli, ricordandoci delle parole del Signore Gesù, che disse: Vi è più gioia nel dare che nel ricevere!».Detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò.
Alliluia (3 volte).
– Avanza con successo e regna per la verità, la clemenza e la giustizia, e la tua destra ti guidi a cose mirabili. (Sal 44, 5)
Alliluia (3 volte).
– Ami la giustizia e detesti l’empietà, perciò ti unse Dio, il tuo Dio, con olio di letizia a preferenza dei tuoi uguali. (Sal 44, 8) Alliluia (3 volte).
Evangelo الإنجيل
Lettura del Santo Vangelo secondo Giovanni 17, 1-13
Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è giunta l’ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l’opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse.
Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro; essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi.
Quand’ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi; nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia».
MEGALINARIO نشيد والدة الإله
Noi fedeli concordi magnifichiamo te, che oltre l’intelletto e la ragione sei Madre di Dio, che ineffabilmente hai generato nel tempo colui che è fuori del tempo.

إياك نعظم باتفاق الرأي. نحن المؤمنين، لأنك ولذت في زمان الكلمة غير المحدود يزمن. وصرت أما للإله بحال تفوق كل عقل وقول.

Kinonikon ترنيمة المناولة
È asceso Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba. Alleluia
صعد الربّ بتهليل، الربّ بصوت البوق. هلِّلويا

DOPO “SÓSON, O THEÓS”:
Ascendesti nella gloria, o Cristo Dio nostro, e rallegrasti i discepoli con la promessa del Santo Spirito, essendo essi confermati per la tua benedizione, che tu sei il Figlio di Dio, il Redentore del mondo.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى