نشرة الأحد

Domenica dell’Adorazione della preziosa e vivificante Croce | أحد السجود للصليب المقدّس

Domenica III di Quaresima
Adorazione della preziosa e vivificante Croce
20.03.2022

ANTIFONE الأنديفونات
Per l’intercessione della Madre di Dio, o Salvatore, salvaci.
بشفاعة والدةِ الإلهِ يا مخلِّّصُ خلِّصنا
Il Signore regna, si è rivestito di splendore, il Signore si è ammantato di fortezza e se n’è cinto.
Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a
favore degli uomini.
A lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi.

TROPARI الطروباريّات
Apolytikion della Resurrezione Tono III طروباريّة القيامة اللحن الثالث
Si rallegrino i cieli ed esulti la terra, perché il Signore ha operato potenza con il suo braccio: con la morte ha calpestato la morte; è divenuto primogenito dai morti; ci ha strappati dal ventre dell’Ade ed ha elargito al mondo la grande misericordia.

لِتفرَحِ السَّماويَّات. وتبتهجِ الأَرضيّات. لأَنَّ الرَّبَّ صنعَ عزّاً بساعِدِه. ووطئَ الموتَ بالموت. وصارَ بكرَ الأَموات. وأَنقذَنا من جوْفِ الجحيم. ومنحَ العالمَ عظيمَ الرَّحمة.

Tropario della Croce
Salva, Signore, il tuo popolo, e benedici la tua eredità dando la pace al mondo e custodendo con la tua croce la tua chiesa.

خلِّصْ يا ربُّ شعبَكَ وبارِكْ مِيراثَكَ. مانِحاً العالمَ السَّلام. واحفَظْ بصليبِكَ رعيَّتَكَ

Apolytikion delle Patrona della Chiesa طروباريّة شفيعة الكنيسة
Nel parto, hai conservato la verginità, con la tua dormizione non hai abbandonato il mondo, o Madre di Dio. Sei passata alla vita, tu che sei Madre della vita e che con la tua intercessione riscatti dalla morte le anime nostre.

في وِلادَتِكِ حَفِظتِ البتوليَّة. وفي رُقادِكِ ما ترَكْتِ العالمَ يا والدةَ الإله. فإنَّكِ انتقَلْتِ إلى الحياة. بما أَنَّكِ أُمُّ الحياة. وبشفاعتِكِ تُنقِذِينَ من الموْتِ نفوسَنا.

Kondakion القنداق
A te o Madre di Dio che, qual condottiera, combattesti per me, innalzo l’inno della vittoria; a te porgo i dovuti ringraziamenti io che sono la tua Città. Ma tu, per la tua invincibile potenza, liberami da ogni sorta di pericoli, affinché possa gridare a te: Gioisci, o sposa senza nozze.

نحن عبيدك يا والدة الإله. نكتب لك آيات الغلبة، يا قائدة قاهرة. ونقدّم الشكر لك. وقد أنقذنا من الشدائد. لكن بما أنّ لك العزّة التي لا تحارب. أعتقينا من أصناف المخاطر، لكي نصرخ إليك: افرحي يا عروسة لا عروس لها.

 

TRISAGHION
Adoriamo la tua Croce, Sovrano, e glorifichiamo la tua santa resurrezione

لصَليبِكَ يا سيّدَنا نَسجُد، ولقيامَتِكَ المُقدَّسَة نمجِّد.

EPISTOLA الرسالة
– Salva, o Signore, il tuo popolo e benedici la tua eredità. (Sal 27, 9)
– A te, Signore, ho gridato; non restare in silenzio con me, mio Dio. (Sal 27, 1)
Lettura dalla Lettera di San Paolo Apostolo agli Ebrei
4,14-5,6
Poiché dunque abbiamo un grande sommo sacerdote, che ha attraversato i cieli, Gesù, Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della nostra fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno. Ogni sommo sacerdote, preso fra gli uomini, viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. In tal modo egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore, essendo anch’egli rivestito di debolezza; proprio a causa di questa anche per se stesso deve offrire sacrifici per i peccati, come lo fa per il popolo.
Nessuno può attribuire a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, ma gliela conferì colui che gli disse: Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. Come in un altro passo dice: Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchìsedek.
Alleluia (3 volte).
– Ricordati, o Signore del tuo popolo, che ti sei acquistato nei tempi antichi; hai riscattato lo scettro della tua eredità. (Sal 73, 2)
Alleluia (3 volte)
– Eppure Dio è il nostro re prima dei secoli, ha operato la salvezza nella nostra terra. (Sal 73, 12)
Alleluia (3 volte).

Evangelo الإنجيل
Lettura del Santo Vangelo secondo Marco 8,34b-9,1
Gesù convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà. Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi». E diceva loro: «In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza».

MEGALINARIO نشيد والدة الإله اللحن الخامس
In te si rallegra, o piena di grazia, tutto il creato, e gli angelici cori e il genere umano, o tempio santo, razionale paradiso e vanto dei vergini. Da te ha preso carne Dio ed è diventato bambino Colui che fin dall’eternità è il Dio nostro. Poiché del tuo seno Egli fece il suo trono, rendendolo più vasto dei cieli. In te, o piena di grazia, si rallegra tutto il creato. Gloria a te.

إن البرايا بأسرها تفرح بك يا ممتلئة نعمة، محافل الملائكة وأجناس البشر لك يعظمون. أيّها الهيكل المتقدّس والفردوس الناطق وفخر البتوليّة، التي منها تجسّد الإله وصار طفلاً، وهو إلهنا قبل الدهور. لأنّه صنع مستودعك عرشاً، وجعل بطنك أرحب من السماوات. لذلك يا ممتلئة نعمة، تفرح بك كلّ البرايا وتمجدّك.

Kinonikon ترنيمة المناولة
Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli. Alleluia
سبّحوا الربّ من السماوات، سبّحوه في الأعالي. هلِّلويا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى