نشرة الأحد

Domenica di tutti i Santi

أحد جميع القدّيسين

Domenica di tutti i Santi
I Domenica di Matteo
12.06.2022

ANTIFONE الأنديفونات
Per l’intercessione della Madre di Dio, o Salvatore, salvaci.
بشفاعة والدةِ الإلهِ يا مخلِّّصُ خلِّصنا
I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue mani annuncia il firmamento
Ti ascolti il Signore nel giorno dell’angoscia, ti protegga il nome del Dio di Giacobbe.
Signore, il re gioisce della tua potenza! Quanto esulta per la tua vittoria!

Apolytikion della Resurrezione VIII طروباريّة القيامة اللحن الثامن
Sei disceso dall’alto, o misericordioso, accettando la sepoltura di tre giorni, per liberarci dalle passioni: Signore, vita e risurrezione nostra, gloria a te.

إنحدرتَ من العلاءِ أَيُّها المُتحنِّن. وقبِلتَ الدَّفنَ ثلاثةَ أَيَّام. لكي تُعتِقَنا من الآلام. فيا حياتَنا وقيامتنا. يا ربُّ المجدُ لك.

Apolytikion dei Santi طروباريّة للقديسين
La tua Chiesa, rivestita come di porpora e bisso nel mondo intero del sangue dei tuoi martiri, tramite loro a te grida, o Cristo Dio: Fa’ scendere sul tuo popolo le tue compassioni, dona la pace agli abitanti della tua città e dona alle anime nostre la grande misericordia.

أيها المسيح الإله. إن كنيستك المتسريلة دماء شهدائك الذين في كل العالم. مثل ير وأرجوان. تهتف إليك بواسطتهم: أرسل رأفتك على شعبك. وهب لرعينك السلام. ولنفوسنا عظيم الرحمة.

Apolytikion delle Patrona della Chiesa طروباريّة شفيعة الكنيسة
Nel parto, hai conservato la verginità, con la tua dormizione non hai abbandonato il mondo, o Madre di Dio. Sei passata alla vita, tu che sei Madre della vita e che con la tua intercessione riscatti dalla morte le anime nostre.

في وِلادَتِكِ حَفِظتِ البتوليَّة. وفي رُقادِكِ ما ترَكْتِ العالمَ يا والدةَ الإله. فإنَّكِ انتقَلْتِ إلى الحياة. بما أَنَّكِ أُمُّ الحياة. وبشفاعتِكِ تُنقِذِينَ من الموْتِ نفوسَنا.

kontàkion della proeortia della festa لتقدمة عيد خميس جسد الرب
O fedeli, prepariamo oggi I nostri cuori come vaso puro, per partecipare con purezze di coscienze al banchetto del Signore, inneggiando alla Proeortia della festa

أيها المؤمنون. لنهي اليوم قلوبنا آنية نقية. لنشترك بضمائر طاهرة في وليمة الرب. منشدين لتقدمة العيد.

EPISTOLA الرسالة
– Mirabile è Dio nei suoi santuari, il Dio di Israele. (Sal 67, 36)
– Nelle assemblee benedite Dio, il Signore dalle fonti di Israele. (Sal 67, 27)
Ebrei 11, 33 – 12,2
Fratelli, tutti i santi, per fede, conquistarono regni, esercitarono la giustizia, ottennero ciò che era stato promesso, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, sfuggirono alla lama della spada, trassero vigore dalla loro debolezza, divennero forti in guerra, respinsero invasioni di stranieri.
Alcune donne riebbero, per risurrezione, i loro morti. Altri, poi, furono torturati, non accettando la liberazione loro offerta, per ottenere una migliore risurrezione. Altri, infine, subirono insulti e flagelli, catene e prigionia. Furono lapidati, torturati, tagliati in due, furono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, tribolati, maltrattati di loro il mondo non era degno! Vaganti per i deserti, sui monti, tra le caverne e le spelonche della terra.
Tutti costoro, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non ottennero ciò che era stato loro promesso: Dio infatti per noi aveva predisposto qualcosa di meglio, affinché essi non ottenessero la perfezione senza di noi. Anche noi, dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento.
Alleluia (3 volte)
– Gridano i giusti, e il Signore li ascolta; e da tutte le loro angosce li salva. (Sal 33, 18)
Alleluia (3 volte)
– Molte sono le tribolazioni dei giusti; ma da tutte queste, il Signore li salva. (Sal 33, 20)
Alleluia (3 volte)

Evangelo الإنجيل
Matteo 10,32-33.37-38; 19,27-30
Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me.
Allora Pietro prendendo la parola disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne otterremo?». E Gesù disse loro: «In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi».

Kinonikon ترنيمة المناولة
Esultate, o giusti, nel Signore; ai retti si addice la lode. Alleluia.

إبتهجوا أيها الصديقون بالرب، بالمستقيمين يليق التسبيح. هللويا.

Avviso إعلان
Si celebra il Santo Sinodo della Chiesa Greco Melchita Cattolica dal 20 al 25 giugno 2022 nella Basilica Minore di Santa Maria in Cosmedin. La Divina Liturgia sarà celebrata sabato 25.06.2022 alle ore 17.00.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى