نشرة الأحد

Domenica del Giudizio universale | أحد الدينونة العامّة

Domenica del Giudizio universale
San Leone, Vescovo di Catania (720 †789)
20.02.2022

ANTIFONE الأنديفونات
Per l’intercessione della Madre di Dio, o Salvatore, salvaci.
بشفاعة والدةِ الإلهِ يا مخلِّّصُ خلِّصنا
Quando Israele uscì dall’Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro.
Amo il Signore, perché ascolta la voce della mia preghiera.
Celebrate il Signore perché è buono, perché in eterno è la sua misericordia.

TROPARI الطروباريّات

Apolytikion della Resurrezione VI طروباريّة القيامة اللحن السادس
Le potenze angeliche vennero al tuo sepolcro, e i custodi ne furono tramortiti; Maria invece stava presso il sepolcro, cercando il tuo corpo immacolato. Hai depredato l’Ade, senza essere sua preda; sei andato incontro alla Vergine donando la vita. O Signore, risorto dai morti, gloria a te.
إِنَّ القُوَّاتِ الملائكيّة. ظهرَتْ على قبرِكَ. والحرّاسُ صاروا كالأَموات. ومريمَ وَقفتْ عند القبر. طالِبةً جسدَكَ الطَّاهر. فسَلبتَ الجحيم. ولمْ تَنلْكَ بأَذىً. ولاقَيتَ البتولَ. واهباً الحياة. فيا من قامَ من بين الأموات. يا ربُّ المجدُ لك.

Apolytikion delle Patrona della Chiesa طروباريّة شفيعة الكنيسة
Nel parto, hai conservato la verginità, con la tua dormizione non hai abbandonato il mondo, o Madre di Dio. Sei passata alla vita, tu che sei Madre della vita e che con la tua intercessione riscatti dalla morte le anime nostre.

في وِلادَتِكِ حَفِظتِ البتوليَّة. وفي رُقادِكِ ما ترَكْتِ العالمَ يا والدةَ الإله. فإنَّكِ انتقَلْتِ إلى الحياة. بما أَنَّكِ أُمُّ الحياة. وبشفاعتِكِ تُنقِذِينَ من الموْتِ نفوسَنا.

Kondakion القنداق
Quando verrai sulla terra nella gloria, o Signore, quando tremerà l’universo ed un fiume di fuoco trascinerà tutti dinanzi al tuo tribunale; quando si apriranno i libri e saranno rese pubbliche le cose nascoste; allora, o giustissimo giudice, liberami dal fuoco inestinguibile e degnami di sedere alla tua destra.

متى أتيتَ يا اللهُ على الأرضِ بمجدٍ، وارتعَدَ كلُّ شيء. وجرى نهرُ النَّارِ أمامَ المِنبَر. وفُتِحتِ الكُتُب، وأُعلِنَتِ الخفايا. حينئذٍ أنقِذني من النارِ التي لا تُطفأ. وأهِّلني للوقوفِ عن يمينِكَ، أيُّها القاضي العادِل.

EPISTOLA الرسالة
Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore con la pace benedirà il suo popolo.
Tributate al Signore, figli di Dio, tributate al Signore i figli degli arieti.
Lettura dalla prima Lettera
di San Paolo Apostolo ai Corinti 8,8-9,2
Fratelli non sarà certo un alimento ad avvicinarci a Dio; né, se non ne mangiamo, veniamo a mancare di qualche cosa, né mangiandone ne abbiamo un vantaggio. Badate però che questa vostra libertà non divenga occasione di caduta per i deboli. Se uno infatti vede te, che hai la scienza, stare a convito in un tempio di idoli, la coscienza di quest’uomo debole non sarà forse spinta a mangiare le carni immolate agli idoli? Ed ecco, per la tua scienza, va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto! Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello. Non sono forse libero, io? Non sono un apostolo? Non ho veduto Gesù, Signore nostro? E non siete voi la mia opera nel Signore? Anche se per altri non sono apostolo, per voi almeno lo sono; voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore.

Alliluia (3 volte).
E’ bello dar lode al Signore, inneggiare al tuo nome, o Altissimo.
Alliluia (3 volte).
Annunziando al mattino la tua misericordia, e la tua fedeltà lungo la notte.
Alliluia (3 volte).

Evangelo الإنجيل
Lettura del Santo Vangelo secondo Matteo 25,31-46
Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch’essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna».

Kinonikon ترنيمة المناولة
Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli. Alleluia
سبّحوا الربّ من السماوات، سبّحوه في الأعالي. هلِّلويا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى